Neokatechumenatas

NEOKATECHUMENATO KELIAS

Neokatechumenato kelias yra krikščioniško gyvenimo kelias, besiremiantis ankstyvosios
Bažnyčios patirtimi – katechumenatu. Jo metu besiruošiantys krikštui suaugę žmonės keletą metų
gilindavosi į tikėjimo tiesas, mokėsi krikščioniško gyvenimo praktikos.
Šių dienų pasaulyje yra daug pakrikštytų, tačiau be gilesnės katechizacijos žmonių.
Neokatechumenatas – atnaujintas katechumenatas, skirtas jau pakrikštytiems žmonėms, norintiems
eiti tikėjimo keliu. Tikėjimas ugdomas per ilgametį katechumenatą, susijusį su misionieriška
veikla. Tai ilgas kelias, suskirstytas į tam tikrus etapus, žingsnis po žingsnio vedantis į krikšto
pažadų atnaujinimą. Eidami Keliu bendruomenės nariai siekia, kad pasikeistų jų mąstymo ir
veiklos būdas: sutvirtėtų per krikštą gautas tikėjimas, kad gyventų gyvojo Prisikėlusio Kristaus
buvimo liudijimu ir parapijoje būtų regima Kristaus meilė, skleidžiami meilės ir vienybės ženklai.
Neokatechumenato kelio bendruomenėje suranda pagalbą šeimos, socialinės rizikos asmenys,
atsiskleidžia individualūs pašaukimai, šeimos pasirengia misijiniam darbui.

Neokatechumenato istorija. Kelio įkūrėjas Kiko Arguelio, apsigyveno1964 metais Madrido
priemiesčių lūšnynuose. Ten pradėjo skaityti šv. Raštą ir skelbti vargšams Gerąją Naujieną. Jam
pagelbėjo ieškojusi aukojimosi evangelizacijai kelio jauna chemikė Carmen Hernandez ( mirė
2016 m.), . Tuose lūšnynuose gimė pirmoji neokatechumenato bendruomenė. Neokatechumenatu
susidomėjo Madrido arkivyskupas Casimiro Morcillo, jis pakvietė Kiko ir Carmen atlikti panašų
darbą jo diecezijos kitose parapijose. Neilgai trukus Neokatechumenato bendruomenės
evangelizacijos darbas išplito į kitas diecezijas.
1969 metais Neokatechumenatas pradėjo plėstis Italijoje. Nuo 1972 metų neokatechumenato
bendruomenių atsirado kituose Europos kraštuose, taip pat Lotynų Amerikoje. Nuo 1979 metų
Neokatechumenato kelias išplito visuose kontinentuose. Dabar pasaulyje yra daugiau nei 30
tūkstančių bendruomenių, kiekvienoje iš jų 20-50 narių. Lietuvoje Neokatechumenato pirmoji
bendruomenė įkurta 1988 m.
2008 m. Apaštališkasis Sostas patvirtino Neokatechumenato kelio Statutą.

Neokatechumenato kelias Vilniaus šv. Arkangelo Rapolo parapijoje..
Šv. Arkangelo Rapolo parapijoje pirmoji bendruomenė įkurta 1992 m gegužės mėn. Šv. Rapolo
parapijos bendruomenės broliai ir seserys uoliai pradėjo keliauti Neokatechumenato keliu, paremtu
gilinimusi į Dievo žodį, dalyvavimu Eucharistijoje ir bendruomenės gilesnių ryšių kūrimu per
bendrą maldą, savų džiaugsmų ir skausmų dalijimąsi, augimą meilėje.
Per savaitę vyksta du bendruomenės susitikimai, skirti liturgijai. Savaitės viduryje vyksta Žodžio
liturgija, šeštadienio vakare – Eucharistija. Kartą per mėnesį organizuojami bendruomenės
susirinkimai – konvivencijos.
Šiuo metu šv. Arkangelo Rapolo parapijoje yra trys bendruomenės.